สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 5 4 9 1
ป.2 4 9 13 1
ป.3 4 6 10 1
ป.4 7 7 14 1
ป.5 5 6 11 1
ป.6 5 5 10 1
อ.2 5 4 9 1
อ.3 6 2 8 1
รวม 41 43 84 8

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 5 4 9 นางราตรี วงศ์วัฒนะ
ป.2/1 4 9 13 นายสุธรรม ปงหาญ
ป.3/1 4 6 10 นางพรรณี บริสุทธิ์
ป.4/1 7 7 14 นายวิรัตน์ เขียวขอม
ป.5/1 5 6 11 นางสัจวรรณ อินเทพ
ป.6/1 5 5 10 นางเสาวรส นรากุลอนันต์
อ.2/1 5 4 9
อ.3/1 6 2 8
รวม 41 43 84