ข้อมูลผู้บริหารสถานศึกษา

Tabs

นายสมคิด    สอนนวล

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุยคำ

E-mail : sk007son@gmail.com